KVKK Aydınlatma Metni

Mustafa Kemal Mahallesi 2129 Sokak No:1/7-8-9 06530 Çankaya/Ankara adresinde yer alan TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine önem göstermekteyiz. Bu sebeple de başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak siz değerli üyelerimizi ve kullanıcıları KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek isteriz.  

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kimlik Verisi
Web sayfamız üzerinden gerçekleştirdiğimiz hizmetler kapsamında sizi tanımak amacıyla ad, soyad ve üye Oda sicil numarası bilginizi içeren kişisel verilerinizi talep ediyoruz ve kaydediyoruz.

İletişim Verisi
Sizinle iletişim kurabilmek amacıyla e-posta adresi ve gerekli durumlarda telefon numarası içeren iletişim verilerinizi talep ediyoruz ve kaydediyoruz.

İnternet Trafiği Verisi
İlgili mevzuat çerçevesindeki yükümlülüklerimiz kapsamında web sitemize giriş yaptığınız bilgisayarın IP numarasını içeren trafik verisini topluyoruz ve işliyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir. Elde edilen kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amacı aşağıdaki gibidir:

♦ Sizinle iletişim kurabilmek ve iletişim taleplerinize cevap verebilmek,

♦ MİSEM Yönetmeliği gereği düzenlediğimiz veya aracılık ettiğimiz eğitim, söyleşi ve benzeri etkinliklerin duyurusunu yapabilmek, başvurunuzu alarak gerekli işlemleri gerçekleştirmek ve sonuçlarını iletmek,

♦ İş ilişkisi kurabilmek ve satış işlemlerini gerçekleştirebilmek,

♦ Online eğitim platformu hizmetimizi sunabilmek,

♦ 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesindeki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Web sitemizde yer alan online eğitim platformunu kullanabilmeniz, bizimle iletişime geçmeniz ve/veya ön taleplerinizi ya da başvurularınızı tarafımıza iletebilmeniz amacıyla oluşturmuş olduğumuz ön talep, başvuru, iletişim ve benzeri formlar aracılığıyla meşru menfaatimiz gereği yukarıda belirtilen kimlik ve iletişim verilerinizi doğrudan sizden topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz iş süreçlerimizin gerektiği şekilde yürütülebilmesi amacıyla aramızdaki anlaşma, protokol veya sözleşmenin ifasının sağlanması için iş ortaklarımızla ve/veya eğitim hizmeti alınan şirketlerle paylaşılabilir.
Kişisel verileriniz, bir uyuşmazlık olması halinde savunma hakkımızın kullanılabilmesi için avukatlarımızla paylaşılabilir. 5651 sayılı Kanun çerçevesinde saklamakla yükümlü olduğumuz IP bilgileri, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından usulüne uygun talep edildiğinde bu kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak HKMO’ya başvurarak;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uymak kaydıyla başvurunuzu aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

♦ Yazılı ve imzalı olarak 

♦ Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile

♦ Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile

♦ Bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanarak kurumumuza teslim yoluyla.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak veya işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücret alınarak sonuçlandırılacaktır.

İletişim Bilgileri

AdresMustafa Kemal Mahallesi 2129 Sokak No:1/7-8-9 06530 Çankaya/Ankara
Telefon+90 312 2325777
E-postahkmo@hkmo.org.tr
KEP Adresihkmo@hs03.kep.tr